2023-2024 İleri Psikopatoloji Eğitimi, Ekim ayında (22 Ekim 2023 Pazartesi 10.00) online platformlar üzerinde başlayacaktır.

İleri Psikopatoloji Eğitimi

 

İçerik ve Yapılanma

İleri Psikopatoloji Eğitimi, Psikiyatrist Dr. Cengiz Arca ve Psikiyatrist Dr. İbrahim Aylak tarafından verilecektir. Eğitim, toplam 48 saat süren 8 modülden oluşmaktadır.
Eğitimin birinci modülünde Psikopatolojide temel kuramlar, temel kavramlar (hastalık, bozukluk, sendrom, semptom, bulgu, sendrom), form-içerik ayrımı, organik-psikojen ayrımı, kişilik-hastalık
ayrımı, öznellik-nesnellik, psikiyatrik değerlendirme içeriğiyle görüşme yapılandırma, vaka formülasyonu, genel psikopatolojide belirtileri anlamak ve belirtilerin ayırıcı tanısını yapmak ile ilgili konular
ele alınacaktır. Eğitimin diğer 7 modülünde Duygudurum bozuklukları, Anksiyete Bozuklukları, Travma ile ilişkili bozukluklar, Obsesif Kompulsif Bozukluk, Psikotik Bozukluklar, Nörogelişimsel Bozukluklar (Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Otizm spektrumu bozukluğu), Kişilik bozuklukları, Somatoform bozukluklar ve Yeme bozuklukları  psikopatolojisi
ve vaka formülasyonu aşağıdaki çerçevede ele alınacaktır:

 1. Hastalıkların ve belirtilerin tarihçesi
 2. Belirtilerin tanımlanması
 3. Belirtilerin fenomenolojisi
 4. Belirtilerin ayırıcı tanısı
 5. Hastalıkların ayırıcı tanısı 
 6. Vaka özelinde hastalığın yeninden formülasyonu

Eğitim Tarihleri

 1. Genel Psikopatoloji – 22.10.2023
 2. Duygudurum Bozuklukları – 19.11.2023
 3. Anksiyete Bozuklukları ve Travma ile İlişkili Bozukluklar – 17.12.2023
 4. Obsesif Kompulsif Bozukluk – 21.01.2024
 5. Psikotik Bozukluklar – 25.02.2024
 6. Nörogelişimsel Bozukluklar (DEHB, OSB) – 24.03.2024
 7. Kişilik Bozuklukları – 21.04.2024
 8. Somatoform Bozukluklar ve Yeme Bozuklukları – 19.05.2024

Eğitimin Yapılacağı Yer

Eğitimler belirtilen tarihlerde Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

Eğitim Ücreti

8 modülden oluşan İleri Psikopatoloji ücreti 10.000 TL’dir. Eğitimin ön kayıt ücreti 1.250 TL’dir. Ücretin kalanı her ay 1.250 TL olarak 7 taksitte ödenebilir. Eğitimin modülleri bağımsız alınmak istendiğinde her modül ücreti 1.500
TL’dir.

Eğitime Kimler Kayıt Olabilir?

Ruh sağlığı alanında çalışan veya ruh sağlığı alanında en az 2 yıl eğitim almış kişiler eğitime katılabilecektir.

Kayıt 

Kayıt yaptırmak için +90 (552) 936 10 68 telefon numarasına Whatsapp üzerinden ulaşmanız gerekmektedir.

Sertifika

Eğitime katılım gösteren kişilere her modül için ayrı olarak sertifika verilecektir. Eğitimin tamanına katılan kişilere ayrıca sertifika verilecektir.

 

1. Modül: Genel Psikopatoloji

1. Psikopatoloji nedir?

1.1. Zihinsel rahatsızlık olarak psikopatoloji

1.2. Betimleyici psikopatoloji ve günümüzde operasyonel psikopatoloji

1.3. Belirli bir zihinsel bozukluktan muzdarip olmanın “nasıl bir şey olduğu”nu araştıran bir bilim olarak psikopatoloji

1.4. Yaşam-dünyasına odaklanmak anlamında psikopatoloji

2. Genel Tanım ve Kavramlar

2.1. Kavramsal bir tartışma: Hastalık mı, bozukluk mu, sendrom mu?

2.2. Zihinsel semptom ve bulguların tanımı ve oluşumu (Anormal öznel deneyim)

2.3. Organik mi psikojen mi?

2.4. Beyin mi yaşantılar mı?

2.5. Kategori mi boyut mu?

2.6. Kişi mi hastalık mı?

2.7. Tanı mı formülasyon mu?

3. Genel psikopatolojide belirtileri anlamak ve belirtilerin ayırıcı tanısını yapmak

4. Psikiyatrik Görüşme

4.1. Tam yapılandırılmış görüşme – DSM temelli görüşme

4.2. Yarı yapılandırılmış görüşme – fenomenolojik görüşme

5. Vaka Formülasyonu

5.1. Psikodinamik formülasyon

5.2. Bilişsel Formülasyon

5.3. Hem psikodinamik ve gelişimsel hem bilişsel hem de nesnel/DSM temelli unsurları gözeten yeni bir formülasyon önerisi

 

2. Modül: Duygudurum Bozuklukları

1. Duygudurum bozuklukları tarihçesi: Kadim bir fenomen, melankoli

2. Temel Duygu Anormallikleri

2.1. Azalma ve şiddetlenme de dahil olmak üzere duyguların yoğunluğu

2.2. Duygudurum değişkenliği, patolojik ağlama ve gülme, paratimi ve paramimi dahil olmak üzere deneyimin süresi, zamanı ve kalitesi

2.3. Duyguların küntleşmesi ve düzleşmesi de dahil olmak üzere duyguların ifade edilmesi

3. Depresyon

3.1. Umut ve umutsuzluk

3.2. İstek kaybı

3.3. Güven kaybı

3.4. Suçluluk

3.5. Faillik ve özgür iradenin kaybı

3.6. Elem

4. Depresyonu anlamak

4.1. Depresyonun Dünyası

4.2. Depresyonda zaman nasıl geçer?

4.3. Depresyonda Beden Algısı

4.4. Depresyonda başkaları ve kişilerarası ilişkiler

5. Depresyon alt türleri

5.1. Psikotik özellikli

5.2. Karma özellikli

5.3. Ajite depresyon

6. Bipolar afektif bozukluk / Manik – depresif bozukluk

7. Distimi

8. Siklotomi

9. Yas / Komplike yas

 

3. Modül: Anksiyete Bozuklukları ve Travma ile İlişkili Bozukluklar

1. Anksiyete bozuklukları tarihçesi

2. Korku ve kaygının temel mekanizmaları

3. Anksiyeteye bilişsel bakış

3.1. Dikkat yanlılığı ve kaygı

3.2. Algı mekanizmaları

3.3. Belirsizliğe tahammülsüzlük

3.4. Kontrolü kaybetme hissi

4. Anksiyete psikanalitik bakış

4.1. İntrapsişik çatışmalar

4.2. Fobik nevrozlar

5. Anksiyeteye fenomenojik ve varoluşsal bir bakış

5.1. Søren Kierkegaard bakışı

5.2. Martin Heidegger bakışı

6. Yaygın anksiyete bozukluğu

7. Panik bozukluk, agorafobi

8. Sosyal anksiyete bozukluğu

8.1. Sosyal dışlanma (Social rejection)

9. Hastalık anksiyetesi bozukluğu

9.1. Hastalık kanaati (disease conviction)

9.2. Hastalık korkusu (disease fear)

9.3. Bedensel meşguliyet (bodily preoccupation)

10. Travma ile İlişkili bozukluklar

11. Travma sonrası stres bozukluğu tarihçesi

12. Travma sonrası stres bozukluğu

12.1. Korku temelli fenotip

12.2. Anhedonik / Disforik tip

12.3. Dışsallaştıran fenotip

12.4. Disosiyatif alt tip

13. Akut stres bozukluğu

14. Uyum bozukluğu

 

4. Modül: Obsesif Kompülsif Bozuk

1. OKB tarihçesi

1.1. Kişiye şeytan girmesi olarak obsesyon

1.2. Bir delilik biçimi olarak obsesyonlar (monomani)

1.3. Monomani kavramının çöküşünü izleyen bir geçiş dönemi

1.4. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında psikoz ve nevroz kavramlarının dönüşümünü takiben nevroz olarak obsesyonlar.

2. Obsesyon ve kompülsiyon nedir?

2.1. Gerçek obsesyon, yalancı obsesyon

2.2. Obsesyon sanrı ayrımı

2.3. Otojen ve reaktif obsesyon

2.4. Kompülsiyon ve tekrarlayıcı davranışların ayrımı

3. OKB’ye bilişsel yaklaşım

3.1. Abartılmış risk / Abartılmış sorumluluk

3.2. Majik (büyüsel) düşünce

3.3. Düşünce eylem kaynaşması

3.4. Belirsizliğe tahammülsüzlük

3.5. Aşırı mükemmeliyetçilik

3.6. OKB tanısının günümüz sınıflandırmasındaki sorunları

3.7. OKB ile ilişkili diğer rahatsızlıklar

-Trikotillomani

-Deri yolma

-İstifleme bozukluğu

-Beden dismorfik bozukluğu

 

5. Modül: Psikotik Bozukluklar

1. Şizofreni tarihçesi

2. Sanrı tanımları:

– Jaspers sanrı tanımı:

Obsesyondan ayımı

Aşırı değer verilmiş fikirler

Sanrı benzeri düşünceler/ Sekonder sanrı – Primer Sanrı

Sanrısal sezgi, sanrısal algıi sanrısal atmoser, sanrısal bellek

-Günümüz sanrı tanımları: Wing, Cooper ve Sartorius

-Günümüz sanrı tanımları (fenomonologlar): Parnas, Bovet, Sass ve Fuchs

3. Temelsiz Düşünceler (Unfolded ideas)

4. Patolojik inanç (Pathological beliefs)

5. Algı patolojisi

-Halüsinasyon, yanılsama, psödohalüsinasyon, otoskopik deneyimler, depersonalizasyon, derealizasyon

6. Şizofreni belirtileri nasıl başlar? (Prodrom dönemi)

7. Şizofrenide bilişsel ve negatif belirtiler

-Şizofrenide bazı tasklar (jumping to conclusions)

-Defisit şizofreni

8. Paranoya ya da sanrılı bozukluklar

-Kraepelin ve Blueler’in paranoya tanımı,

-Winokur ve Kendler sanrılı bozukluk tanımı

9. Hatalı grup inançları (Group False Beliefs)

-Komplo teorileri

-Kültürel psikozlar

10. Kendine özgü anormal inanç (Idiosyncratic Abnormal Belief)

-Şizotipal Kişilik Bozukluğu

-Ambulatuvar şizofreni

-Mış-gibi kişilik

-Psödonörotik şizofreni

11. Psikoz sürekliliği (The Psychosis Continuum)

 

6. Modül: Nörogelişimsel Hastalıklar

1. Duygu düzenleme güçlüğü

2. Sosyal iletişimde kısıtlılık

-Ortak dikkat

-Duygusal karşılık verme (Joint attention)

-Zihin kuramı (Theory of mind)

3. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite bozukluğu

1. Dikkat düzenleme güçlüğü

-Dikkat, uyanıklık, konsantrasyon

-Gezinen zihin

-Aşırı odaklanma (hyperfocusing)

2. Dürtüsellik

-Ödül kusurları

-Haz erteleyememe

-Sebatkarlık

3. Hiperaktivite

4. Otizm Spektrum bozukluğu

1. Otizmde algı, hareket ve duygulanım

2. Farklı şekilde öne çıkan bir sosyal dünya

3. Otizmde anlamlandırma

4. Otizmde kişilerarası angajman

5. Pragmatik lisan kusuru

6. Dağılma (melt-down)

7. Otizmde bazı hipotezler ve fenomenler

 

7. Modül Kişilik Bozuklukları

1. Kişilik, karakter, mizaç tanımları

2. Kişilik ve kişilik özellikleri (traits)

3. Kişilik ve kişilik patolojisi ayrımı

4. Benlik imajı (self-image)

5. Psikanalitik nozoloji- PDM

-Psikotik kişilik organizasyonu

-Borderline kişilik organizasyonu

-Nevrotik kişilik organizasyonu

6. Kişilik Bozuklukları ile ilgili kuramlar

6.1. Klasik Freudcu Dürtü Kuramı

6.2. Ego Psikolojisi

6.3. Nesne İlişkileri kuramı

6.4. Kendilik Psikolojisi

7. Kişilik Bozukluklarına gelişimsel düzeyden bakmak

8. Kişilik Bozukluklarına savunma süreçleri bağlamında bakmak

9. DSM Temelli Sınıflandırma

-Paranoid Kişilik Bozukluğu

-Şizoid Kişilik Bozukluğu

-Şizotipal Kişilik Bozukluğu

-Antisosyal Kişilik Bozukluğu

-Narsisistik Kişilik Bozukluğu

-Borderline Kişilik Bozukluğu

-Histriyonik Kişilik Bozukluğu

-Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu

-Çekingen Kişilik Bozukluğu

-Bağımlı Kişilik Bozukluğu

10. Diğer kişilik bozuklukları

-Depresif kişilik bozukluğu

-Mazoşistik kişilik bozukluğu

 

8. Modül: Somatoform bozukluklar ve yeme bozuklukları

1. Somatorform bozukluklarla ilgili kavramlar ve fenomenler

-Hasta rolü

-Histeri

-Disosiyasyon

-Compartmentalization fenomeni

-Somatoform disosiyasyon

-Face saving uygulaması

2. Hipokondriyazis (Hastalık bunaltısı bozukluğu)

3. Konversiyon bozukluğu (Fonksiyonel nörolojik belirti bozukluğu)

4. Depersonalizasyon / Derealizasyon bozukluğu

5. Disosiyatif amnezi / Disosiyatif füg

6. Disosiyatif kimlik bozukluğu

7. Disosiyatif nöbetler / Fonksiyonel nöbetler PNES (Paroxysmal Non-Epileptic Seizures)

8. Yapma bozukluk (Munchausen Sendromu)

9. Bakım Verenin Yapma Bozukluğu (Munchausen by Proxy)

10. Temaruz

11. Yeme bozuklukları

-Kaybolan Beden: Anoreksiya Nervoza

-Bulimia Nervoza

-Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu

-Sağlıklı yiyecekleri tüketmenin rahatsızlığı olur mu: Ortoreksiya Nervoza

 

Mesaj Gönder
1
Randevu Alın
Merhabalar, 👋
Bizlere ulaşarak hemen randevu oluşturabilirsiniz.